GARANTIJA

SIA "HIDROLATS" garantijas noteikumi

1. SIA "HIDROLATS" nodrošina garantiju visai savai izgatavotajai hidraulisko cilindru produkcijai. Garantija ir spēkā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no tā brīža, kad produkts tika pārdots vai piegādāts klientam.

2. Garantijas laikā SIA "HIDROLATS" apņemas veikt produkta, kas pārdots klientiem, remontu, ja produkta bojājumi radušies ražošanas procesā vai tā izgatavošanai izmantoto materiālu defektu dēļ.

3. SIA "HIDROLATS" nodrošina garantiju Brīvības ielā 103, Liepājā, LV-3401, Latvijā, balstoties uz klienta rakstveida pieteikumu, kurā klientam jāapraksta produkta defekti un lietošanas apstākļi, un jāpievieno dokumenti, kas apstiprina produkta iegādi no SIA "HIDROLATS".

4. Garantijas izpildes gadījumā SIA "HIDROLATS" apņemas veikt garantijas remontu saprātīgā laika periodā, ko koordinē ar klientu, ņemot vērā attiecīgā produkta defekta īpatnības.

5. SIA "HIDROLATS" produktiem netiek dota garantija gadījumos, kad:

Produkts tiek izmantots pretēji tā paredzētajam mērķim;

Produkts tiek izmantots veidā, kas neatbilst tā tehniskai specifikācijai;

Produkta uzstādīšana notiek nesertificēta personāla vadībā;

Klients nevar nodrošināt dokumentus, kas pierāda produkta iegādi;

Produkts ir ticis remontēts vai bojāts, un novēršanas pasākumi veikti citu personu, nevis SIA "HIDROLATS" ietvaros;

Nav iespējams identificēt produkta tehniskos datus, pēc informācijas, ko sniedzis klients, vai produkta bojājumiem;

Produkta defekti radušies dabas katastrofu, ugunsgrēka vai citu līdzīgu notikumu ietekmē;

Produktu defekti ir radušies dabīgas produkta nolietošanās dēļ;

Produkti uzglabāti, neievērojot uzglabāšanas noteikumus (6. punkts).

6. Hidrauliskie cilindri jāglabā slēgtos vai citādi aizvērtās telpās ar dabisku ventilāciju, bez mākslīgi kontrolētiem klimatiskiem apstākļiem, kur temperatūras un mitruma svārstības ir ievērojami zemākas nekā atklātā gaisā. Hidrauliskie cilindri, kas uzstādīti uz mašīnām, jāglabā saskaņā ar mašīnas darbības instrukcijām. Glabājot hidrauliskos cilindrus atsevišķi no mašīnas, vītņus ieejas eļļas caurumi jānoslēdz cieši, un hidrauliskie cilindru vārsti jāievielk. Garantijas darbības laiks ir 24 mēneši, ja patērētājs hidraulisko cilindru ieviesis ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc saņemšanas datuma, un ja patērētājs ievēro darbības, pārvadāšanas un glabāšanas apstākļus.

7. Ja strīds rodas bojājumu novērtēšanas procesā un ir nepieciešama sertificēta eksperta viedoklis, šāda eksperta izdevumi jāsedz no tās puses, kas viņu uzaicina.

8. Ja bojājumu novērtēšanas procesā SIA "HIDROLATS" secina, ka izstrādājuma remonta izmaksas pārsniegs izstrādājuma vērtību, vai arī ja nav iespējams novērst atrasto defektu izstrādājumā, SIA "HIDROLATS" patērētājam nodrošinās jaunu un ekvivalentu produktu uz sava rēķina.

9. SIA "HIDROLATS" neuzņemas saistības kompensēt patērētājam jebkādas izmaksas, kas saistītas ar garantijas izpildi. Garantija arī nenodrošina SIA "HIDROLATS" kompensāciju patērētājam par radušos zaudējumiem vai materiāliem prasījumiem.